In het kader van de Privacywetgeving (AVG) leest u hieronder hoe de praktijk zorgvuldig omgaat met uw gegevens.

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij de school.
Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– Zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens;
– Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot het dossier.
Digitale cliëntengegevens worden opgeslagen in een beveiligde computeromgeving. Papieren dossiers worden bewaard in een afgesloten dossierkast.

Privacy in het dossier
Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
– Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
– Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het dossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Indien de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan ontvangen ouders een zorgnota. Hierop staan de gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat ouders de nota kunnen declareren. Het gaat om de volgende gegevens:
– Naam, adres en woonplaats
– Geboortedatum
– De datum van de behandeling
– Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld: sessie of consult.
– De kosten van de behandeling.

Gegevens inzien, corrigeren, verwijderen of exporteren
Ouders hebben het recht om het dossier in te zien. Zij hebben echter geen recht tot inzage in persoonlijke aantekeningen van mij als behandelend therapeut. Ouders hebben tevens het recht gegevens in het dossier te corrigeren of te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de gegevens feitelijk niet juist zijn, onvolledig zijn, niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of wanneer de gegevens in strijd met de wet worden gebruikt. De door mij geschreven conclusies of indrukken vallen niet onder het recht op correctie. Daarnaast hebben ouders het recht om informatie uit het dossier te (laten) exporteren, zodat de overdracht aan een andere zorgaanbieder mogelijk wordt. Ouders kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of export sturen naar info@speltherapie-soest.nl

Aansprakelijkheid
Ik ben gediplomeerd lid van het RBCZ, de NVVS en de FVB en handel naar hun beroepscode. Tevens handel ik volgens de WKKGZ (Wet, Kwaliteit, Klachten, Geschillen, Zorg) en heb een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kinderen. Voor klachtrecht conform de WKKGZ ben ik aangesloten bij het NIBIG, zie voor meer informatie: www.nibig.nl.